Twój dostęp i używanie tej strony podlegają następującym warunkom i postanowieniom oraz wszystkim stosownym prawom. Uzyskując dostęp i przeglądając tę stronę, akceptujesz, bez ograniczeń i warunków, poniższe Warunki i Postanowienia, oraz potwierdzasz, że jakiekolwiek inne postanowienia pomiędzy Tobą, a CIBA VISION® są zastąpione i nie mają mocy ani znaczenia.

Warunki i postanowienia